Povinnosti pořadatelů závodů

  1.  Všichni pořadatelé mají povinnost pořádání závodu předem projednat na příslušných orgánech statní správy a od těchto mít platné povolení závod uspořádat. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme zajištění asistence Policie ČR nebo Městské Policie na nebezpečných místech. Pořadatel je povinen barevně vyznačit na trati, nejpozději 3 hodiny před startem první kategorie, veškerá nebezpečná místa (kanály, díry, koleje apod.), všechny odbočky. Křižovatky a jiná nebezpečná místa na trati (železniční přejezd, tunel) personálně pokrýt poučenými pořadateli. Doporučujeme využití značek a informativních tabulí s upozorněním na probíhající cyklistický závod. Každý pořadatel obdrží na svoji elektronickou adresu bližší podrobnosti a instrukce ohledně pořádání a zabezpečení závodu.
  2. Rozpis závodu:      Nutno zaslat  nejdéle 1 měsíc před konáním těmto členům komise Ludvíku Killingerovi (info@cyklokilli.com) a Igoru Kubínovi (kubin@markus.cz). Rozpis musí obsahovat předepsané náležitosti dle přiloženého vzoru.
  3. Startovat mohou:                                                                                                                                     a) registrovaní závodníci, kteří splní podmínky přihlášení do soutěže ELM viz pravidla soutěže,                                                                                                                  

b) neregistrovaní závodníci dále uvedení jako „příchozí“.

4. Startovné, výdej startovních čísel a zapsání registrovaných závodníků:   Maximální startovné činí 300,- Kč a musí být odsouhlaseno členem komise STK v rámci rozpisu. Je třeba dbát na skutečnost, aby startovné odráželo skutečné náklady na uspořádání závodu. Každý pořadatel si vytiskne po ukončení elektronického přihlašování (většinou pátek v 18.00 před víkendovým závodem) startovní listinu. Na startovní listině budou uvedeni registrovaní závodníci předem přihlášení. Těmto závodníkům pořadatel vydá jejich startovní číslo při jejich prvním startu v rámci ELM. Na prezenci se mohou ještě dodatečně přihlásit registrovaní závodníci, kteří se prokáží startovním číslem za základní startovné zvýšené o 100,- Kč. Na startovní listinu budou dopsáni s řádným startovním číslem dle příslušné kategorie. V případě, že závodník zapomene číslo doma, budou v krabici s dokumentací ELM (kufr s čísly) připravena náhradní prázdná čísla (zadní strana přelepené číslo, na čelní stranu pořadatel vepíše závodníkovo číslo). Tato čísla je nutné po závodě odebrat a zlikvidovat. Startovné, výdej startovních čísel a zapsání příchozíchStartovné za příchozí bude max. 350,- Kč + 100,- Kč vratná záloha na startovní číslo. V případě, že někdo z příchozích číslo nevrátí, záloha propadá na pořízení nových čísel a bude zaslána společně s odvody na účet Komise Masters.Při prezenci každý pořadatel přidělí příchozímu startovní číslo zpravidla 900 – 999, zapíše, případně ověří jméno, příjmení, rok narození, event. sportovní klub, oddíl. Sdělí ústně startujícímu dle roku narození kategorii a přesný čas startu – důležité!Veškeré dodatečně přihlášené registrované závodníky a příchozí dopisuje pořadatel do startovní listiny pod řádně přihlášené registrované závodníky se všemi identifikačními údaji. U všech startujících zajistí podpis do startovní listiny. Každý pořadatel bude mít připraveny doklady o zaplacení před zahájením prezence.

5.  Režim předávání startovních čísel            

     Krabice s dokumentací ELM obsahuje:

  • 6x plastová schránka (M, A, B, C, D, E) s rozsahem čísel řádně zaregistrovaných závodníků ELM (postupně bude obsah schránek vyprazdňován), po každém závodě zapsat vydaná čísla v jednotlivých kategoriích do předávacího sešitu,
  • 1x plastová schránka (příchozí) s čísly 900-999, po každém závodě zapsat příp. neodevzdaná čísla do předávacího sešitu,
  • 1x plastová schránka (náhradní čísla) zadní strana přelepené číslo, přední strana bílá pro dopsání čísla,
  • 2x silný fix pro náhradní čísla,
  • 1x předávací sešit.Pořadatel skončeného závodu a pořadatel následujícího jsou povinni fyzicky překontrolovat obsahy schránek s čísly a soulad s provedeným zápisem v předávacím sešitě, převzetí potvrdí podpisem. Ve výjimečných případech lze pověřit k převzetí třetí osobu s tím, že k předání dojde v dostatečném předstihu před zahájením vlastní prezence závodu.

6.    Finanční odvody a vyrovnání:      

Pořadatel za každého závodníka předem přihlášeného závodníka odvádí 40,- Kč, vyjma kategorie E a F. Za každého dodatečně přihlášeného (v den závodu) registrovaného závodníka odvede 90,- Kč, za každého „příchozího“ 100,- Kč, dále v případě neodevzdání čísla pro kategorii příchozí zasílá zálohu ve výši 100,- Kč.  Tyto prostředky zašle výhradně bezhotovostním převodem  na účet Komise Masters, č. ú. 161029410/0300 v následujícím týdnu po ukončení závodu! Kopii startovní listiny (sken, foto v JPEG) a přehled vyúčtování odvodů vč. elektronické adresy kam má být zaslán doklad o zaplacení odvodu, zašle pořadatel e-mailem na adresu kubin@markus.cz a vbradna@koop.cz. Doklad o zaplacení bude zaslán, po připsání na účet Komise Masters.                                                       

7.    U závodů MČR

Pořadatel je povinen zkontrolovat licence ČSC, tyto od závodníků vybrat a vrátit je po skončení závodu.

8.     Další ustanovení: 

Pořadatel je povinen zajistit zdravotní zabezpečení závodu. Pro pořadatele jsou závazná pravidla cyklistiky vydaná ČSC. Veškerou logistiku závodu pořadatel připraví tak, aby nedocházelo k neúměrným časovým prodlevám (vyhlášení do cca. 45 – 60 min. po dojetí poslední kategorie).

9.    Společné starty:     

Zásadně je zakázán společný start s jakoukoli jinou než soutěžní kategorií nebo společně s jednotlivci mimo soutěž.   Pořadatel je povinen zabezpečit společný start kategorie M a A, a dále pokud možno oddělené starty v jednotlivých soutěžních kategoriích dle tabulky "rozdělení kategorií". Ve výjimečných případech a po předchozím odsouhlasení pracovníkem STK soutěže je možno z technických důvodů odstartovat společně i jiné soutěžní kategorie. Toto neplatí pro maratón ve Znojmě, kde je společný start pro všechny kategorie. Na MČR  je nutno zabezpečit oddělené starty s výjimkou kategorií M a A, které i zde startují společně. 

10.   Rozhodčí:   

Delegace rozhodčích je plně ponechána na pořadateli závodu. Pořadatel si rozhodčí sbor zabezpečí z vlastních zdrojů nebo požádá příslušnou oblastní STK o delegaci svazových rozhodčích na vlastní náklad. Pro závody MČR je pořadatel povinen zajistit delegaci rozhodčích ČSC na vlastní náklad. 

11.   Cíl, cílový koridor:    

Cílová rovinka při závodech s hromadným startem musí být nejméně 200 m dlouhá, pokud možno na rovině nebo ve stoupání, nikoliv ve sjezdu, za cílovou páskou nesmí být zatáčka. Každý pořadatel je povinen vytvořit v přiměřené vzdálenosti za cílem cílový koridor, který nesmí jít do protisměru, případně do prudké zatáčky apod. Pořadatel zabezpečí zápis průjezdu každého závodníka v cílovém koridoru, a to na konci tohoto koridoru - při výjezdu. Závodníci, kteří čekají v koridoru na zápis, se seřadí v takovém pořadí, jak dokončili závod. Rozhodčí na cíli proto mohou zaměřit své úsilí pouze na určení pořadí a časů prvních závodníků ze skupiny, vše ostatní – tj. celá další skupina - je určena  z koridoru. Prosíme pořadatele, aby dbali na pravidlo dávání stejného času všem závodníkům ze skupiny tak, jak je to v pravidlech ČSC.

12.    Protesty:    

Veškeré protesty se řídí pravidly ČSC a dle propozic jednotlivých závodů. 

13.   Časovky:    

Preferujeme, aby časovky byly ježděny na silničním úseku s obrátkou a aby na start byli voláni závodníci od nejstarší soutěžní kategorie po nejmladší. Na MČR v opačném pořadí aktuálního pořadí v ELM. Start prvního závodníka v kategorii se smí uskutečnit nejdříve 30 minut po vyvěšení startovní listiny na viditelném a označeném místě. U mistrovských závodů upozorňujeme na možnou technickou prohlídku kol dle pravidel ČSC. 

14.   Výsledky:

Z vlastního závodu zajistí pořadatel pro všechny startující - registrované i příchozí pro jednotlivé soutěžní kategorie a budou obsahovat tyto nezbytné údaje - pořadí, startovní číslo, čas, jméno, příjmení, rok narození, název klubu, přesný název družstva. V každé kategorii musí být uvedeni také všichni závodníci, kteří v závodě startovali a závod nedokončili (zkratka DNF), k závodu se přihlásili, ale nenastoupili (DNS) nebo byli diskvalifikováni (DSF). Výsledky zašle pořadatel ve formátu xls (xlsx) bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu kubin@markus.cz. Na internetových stránkách ELM budou zveřejněny pouze výsledky registrovaných závodníků – systém čísla neregistrovaných bude ignorovat. Zveřejnění celkových výsledků vč. příchozích si pořadatel musí zajistit sám (na svých klubových stránkách nebo jinde, na stránkách ELM, může být uveden hypertextový odkaz na místo zveřejnění).   tvorba webových stránek        |        webhosting a servery